ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 31/5/2555 57.0
2 30/5/2555 56.8
3 29/5/2555 54.0
4 28/5/2555 51.5
5 27/5/2555 59.0
6 26/5/2555 55.4
7 25/5/2555 51.2
8 24/5/2555 51.2
9 23/5/2555 54.9
10 22/5/2555 63.5
11 21/5/2555 66.7
12 20/5/2555 61.9
13 19/5/2555 56.4
14 18/5/2555 53.9
15 17/5/2555 59.2
16 16/5/2555 51.3
17 15/5/2555 57.4
18 14/5/2555 56.8
19 13/5/2555 50.2
20 12/5/2555 54.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด