ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(รังสิต)
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 27/5/2554 61.8
2 26/5/2554 56.6
3 25/5/2554 55.4
4 24/5/2554 56.2
5 23/5/2554 59.0
6 22/5/2554 60.2
7 21/5/2554 59.1
8 20/5/2554 66.3
9 19/5/2554 65.0
10 18/5/2554 57.4
11 17/5/2554 56.6
12 16/5/2554 61.0
13 15/5/2554 62.1
14 14/5/2554 66.3
15 13/5/2554 63.1
16 12/5/2554 63.5
17 11/5/2554 54.7
18 10/5/2554 56.5
19 9/5/2554 58.5
20 8/5/2554 65.3
21 7/5/2554 63.5
22 6/5/2554 55.5
23 5/5/2554 56.0
24 4/5/2554 57.9
25 3/5/2554 58.6
26 2/5/2554 66.1
27 1/5/2554 60.4
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด