ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ช.ม. (dBA) ของสถานี การเคหะชุมชนแห่งชาติ
ปี : 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แกน x: ลำดับ    แกน y : ค่าที่วัดได้(dBA)
ลำดับ วัน ค่า
1 27/4/2559 53.5
2 26/4/2559 53.7
3 25/4/2559 54.0
4 24/4/2559 54.8
5 23/4/2559 55.0
6 22/4/2559 55.6
7 21/4/2559 54.7
8 20/4/2559 55.1
9 19/4/2559 54.7
10 18/4/2559 53.5
11 17/4/2559 61.9
12 16/4/2559 54.0
13 15/4/2559 53.5
14 14/4/2559 54.6
15 13/4/2559 55.5
16 12/4/2559 55.0
17 11/4/2559 54.6
18 10/4/2559 56.3
19 9/4/2559 58.1
20 8/4/2559 57.6
21 7/4/2559 55.4
22 6/4/2559 55.5
23 5/4/2559 54.4
24 4/4/2559 56.2
25 3/4/2559 55.6
26 2/4/2559 55.5
27 1/4/2559 53.5
* หากกราฟไม่สามารถแสดงผลได้ กรุณาทำการติดตั้ง Java Runtime Environment ตั้งแต่ version 1.5 ขึ้นไป ดาว์นโหลด